Biện pháp thi công ép cọc D300

0

Nội dung chính trong bài (Ẩn)

2.11. C¸c tæ ®éi thi c«ng:

- Thi c«ng x©y l¾p c«ng tr×nh theo b¶n vÏ thiÕt kÕ.

- §¶m b¶o an toµn lao ®éng khi thi c«ng.

- ChÞu sù gi¸m s¸t cña c¸n bé kü thuËt chØ ®¹o thi c«ng.

- Bè trÝ nh©n lùc thi c«ng ®Çy ®ñ theo yªu cÇu kü thuËt.

C¸c tæ ®éi thi c«ng bao gåm:

- Tæ thi c«ng phÇn §­êng giao th«ng.

- Tæ nÒ: Thi c«ng c¸c c«ng viÖc x©y, tr¸t

- Tæ méc: Thi c«ng gia c«ng l¾p dùng cèp pha.

- Tæ s¾t: Thi c«ng l¾p dùng cèt thÐp.

- Tæ bª t«ng: Thi c«ng ®æ bª t«ng c¸c lo¹i.

- Tæ m¸y thi c«ng: Thi c«ng vËn hµnh c¸c lo¹i m¸y thi c«ng.

- Tæ hoµn thiÖn: Thi c«ng c¸c c«ng viÖc hoµn thiÖn.

3. Mèi quan hÖ gi÷a trô së chÝnh vµ viÖc qu¶n lý ngoµi hiÖn tr­êng.

Hµng tuÇn, hµng th¸ng chØ huy tr­ëng c«ng tr­êng b¸o c¸o vÒ trô së chÝnh cña c«ng ty c¸c vÊn ®Ò sau:

- Thùc hiÖn tiÕn ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh ®· v¹ch ra.

- ChÊt l­îng thi c«ng cña c«ng tr×nh.

- KÕ ho¹ch tiÕn ®é vµ vËt t­.

- Nh©n lùc phôc vô thi c«ng.

- M¸y mãc thiÕt bÞ vµ c¸c c«ng viÖc cã liªn quan kh¸c.

Tõ nh÷ng b¸o c¸o trªn, l·nh ®¹o C«ng ty cã kÕ ho¹ch c©n ®èi vËt t­, thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng vµ nh©n lùc phôc vô thi c«ng. Cö c¸n bé cña c«ng ty th­êng xuyªn kiÓm tra, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é, chÊt l­îng c«ng tr×nh, biÖn ph¸p an toµn lao ®éng vÖ sinh m«i tr­êng trªn toµn bé c«ng tr­êng.

Hµng tuÇn Ban chØ huy c«ng tr­êng tæ chøc häp víi Chñ ®Çu t­, t­ vÊn gi¸m s¸t ®Ó cïng nhau trao ®æi viÖc thùc hiÖn tiÕn ®é, chÊt l­îng cïng c¸c c«ng viÖc kh¸c sÈy ra trªn c«ng tr­êng ®ång thêi kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña th¸ng tr­íc, kú tr­íc ®ång thêi ®Ò ra tiÕn ®é thi c«ng cña th¸ng tíi, kú tíi.

4.Tr¸ch nhiÖm vµ thÈm quyÒn sÏ ®­îc giao phã cho qu¶n lý hiÖn tr­êng:

* C«ng ty giao tr¸ch nhiÖm cho ®ång chÝ chØ huy tr­ëng:

- ChÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc c«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng cña c«ng tr­êng vÒ c¸c mÆt kü thuËt, chÊt l­îng, tiÕn ®é, an toµn lao ®éng.

- LËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖm vµ ®iÒu hµnh tæ chøc thi c«ng theo tæng thÓ ®· ®­îc thèng nhÊt víi Chñ ®Çu t­.

- LËp kÕ hoÆc vÒ tiÒn vèn, vËt t­, thiÕt bÞ ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh.

* C«ng ty ñy quyÒn cho ®ång chÝ chØ huy tr­ëng:

- Thay mÆt c«ng ty giao dÞch víi gi¸m s¸t kü thuËt vµ Chñ ®Çu t­ ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi trong thi c«ng.

- §­îc lùa chän c¸n bé kü thuËt, c¸c nh©n viªn vµ ng­êi gióp viÖc.

- QuyÕt ®Þnh møc kho¸n vµ tiÒn l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn d­íi quyÒn, bè trÝ nh©n lùc t¹i hiÖn tr­êng.

* Qu¶n lý chung t¹i hiÖn tr­êng:

Chia sẻ:chia sẻ
0868.959.350